Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động trong đông đảo CBCNV công ty, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả các ý tưởng, đề tài, giải pháp có tính mới, độc đáo, sáng tạo, góp phần thúc đẩy nâng cao năng lực sang tải hàng hóa, cải tiến dịch vụ.

Đồng thời, thông qua cuộc thi nhằm tuyển chọn, tôn vinh, trao giải thưởng và phổ biến nhân rộng đối với các ý tưởng, đề tài, giải pháp có tính mới, độc đáo, sáng tạo, hấp dẫn, thu hút và mang lại nhiều hiệu quả, lợi ích khi áp dụng vào thực tế.

1. Đối tượng tham dự

Tất cả CBCNV Công ty TNHH Xuân Cương, bao gồm cá nhân và tập thể, nhóm người lao động.

2. Lộ trình thực hiện

  • Thời gian đăng kí và gửi bài dự thi: từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 10/10/2020.
  • Thời gian tổ chức vòng sơ khảo và công bố kết quả: từ ngày 12/10/2020 – 18/10/2020
  • Thời gian tổ chức vòng chung kết và công bố kết quả: từ ngày 22/10/2020 – 28/10/202

3. Cách thức dự thi

Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo Xuân Cương năm 2020” sẽ tổ chức với hai vòng: sơ khảo và chung khảo.

Vòng sơ khảo: Các cá nhân, phòng/ban/bộ phận gửi bài dự thi trình bày ý tưởng xuyên suốt/ chung của đề xuất, sản phẩm; Ý tưởng cụ thể (về triển khai thực hiện đề xuất/ sản phẩm, giải pháp sáng tạo, hoàn thiện sản phẩm, thương mại hóa, kinh doanh, phối hợp các bên/ doanh nghiệp, đối tượng sử dụng..) và Ý tưởng về tính khả thi của đề xuất/ sản phẩm dự thi (nếu có).

Vòng chung khảo: Ban tổ chức sẽ lựa chọn những bài dự thi xuất sắc nhất để bước vào vòng chung khảo. Tác giả và nhóm tác giả sẽ trình bày về ý tưởng, sản phẩm của mình và trả lời các câu hỏi Hội đồng Giám khảo trong thời gian 15 phút. Sau khi kết thúc trình bày của tất cả bài dự thi, Hội đồng Giám khảo chấm điểm và trao giải.

Tác giả tham gia trình bày trong vòng chung khảo sẽ được Công ty  hỗ trợ 1.000.000 đồng để chuẩn bị mô hình và sản phẩm của mình.

4. Hình thức dự thi và địa điểm nhận bài thi

Thí sinh/nhóm thí sinh nộp bài dự thi gồm Phiếu đăng ký và Mẫu ý tưởng, dự án (có thể gửi file Word hay PDF) về Ban tổ chức theo một trong hai địa chỉ sau:

  • Phòng Tổ chức Hành chính, Tầng 2 khu Văn phòng Bến xe khách Công ty TNHH Xuân Cương.
  • Email: hanhchinh@xuancuong.vn.

5. Tiêu chí xét giải

6. Thành phần Ban Giám khảo

  • Hội đồng thành viên và Ban giám đốc Công ty: 7 người./.