1. Điều kiện dự thi – Mỗi phòng ban tối thiểu 3 người tham gia. – Mỗi nhân viên có thể gửi số lượng ảnh tối thiểu là 1, tối đa là 10 ảnh. (ảnh đơn hoặc bộ ảnh, không…