Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động trong đông đảo CBCNV công ty, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả các ý tưởng, đề tài, giải pháp có tính mới, độc đáo,…