1. Mục tiêu

 • Thực hiện các chương trình kiểm toán nội bộ nhằm phát hiện các sai sót về số liệu báo cáo tài chính.
 • Kiểm tra sự tuân thủ các qui chế, chính sách, thủ tục, quy trình, quy định nội bộ của công ty và chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, luật thuế và tiêu chuẩn có liên quan nhằm phát hiện, ngăn ngừa các sai sót có thể xảy ra.
 • Theo dõi việc thực thi các đề xuất cải thiện hoạt động tại các công ty thành viên.
 1. Nhiệm vụ

Công tác Kiểm soát nội bộ:

 • Trực tiếp thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính của các công ty thành viên theo kế hoạch đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính trung thực, hợp lý và tính tuân thủ của số liệu, thông tin kế toán và báo cáo tài chính.
 • Thực hiện công tác kiểm soát nội bộ theo kế hoạch hàng năm nhằm phát hiện, đánh giá kịp thời các rủi ro, sai sót và kiến nghị các biện pháp sữa chữa, khắc phục nhằm hoàn thiện, nâng cao tính an toàn và hiệu quả hoạt động của công ty thành viên.
 • Tiến hành rà soát quyết toán thuế hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Tập đoàn và đề xuất các giải pháp khắp phục.
 • Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của Lãnh đạo Tập đoàn và các công ty thành viên.
 • Trực tiếp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, chính sách, quy trình hoạt động tại các công ty thành viên và theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tại các công ty.
 • Rà soát và cập nhật các lĩnh vực cụ thể có rủi ro đồng thời tham mưu, dự báo, chủ động kiểm soát các hạng mục gây rủi ro trong kinh doanh; xác định rủi ro trọng yếu, đề xuất các công cụ hạn chế rủi ro, tham mưu các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động;
 • Thực hiện công việc kiểm soát, dự báo, cảnh báo và đề xuất giải quyết các vấn đề trong phạm vi công tác của bộ phận Kiểm soát nội bộ. Giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm tra: Giúp cấp quản lý đánh giá việc thực hiện các giải pháp khắc phục rủi ro đã được duyệt.

Công tác kế toán, quản trị:

 • Hỗ trợ Phòng kế toán các công ty thành viên trong việc cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ.
 • Hỗ trợ xây dựng, kiểm tra, đánh giá các phương án kinh doanh, hợp đồng kinh tế của các công ty thành viên.
 • Tổ chức đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh của công ty thông qua việc phân tích các chỉ tiêu tài chính nhằm nhận định các yếu tố kém hiệu quả, từ đó đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh.

Các công việc khác theo phân công của Giám đốc tài chính.

 1. Yêu cầu chung:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
 • Kiến thức, hiểu biết về kiểm soát, kiểm toán nội bộ, có chứng chỉ CPA, ACCA là một lợi thế.
 • Kiến thức về thuế, kế toán, kiểm toán, tài chính; quản trị doanh nghiệp và pháp luật chung
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm (hoặc có tư duy tốt) trong lĩnh vực kiểm soát, kiểm toán nội bộ tại các Tập đoàn có quy mô lớn, đa dạng ngành nghề.
 • Tuổi đời từ 27 đến dưới 40.
 • Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực;
 • Tiếng Anh trình độ B (đọc hiểu);
 • Tin học văn phòng và sử dụng phần mềm kế toán thành thạo
 • Ưu tiên có hiểu biết các phần mềm ERP và các PM khác trong việc khai thác hiệu quả công việc và quản trị.